Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető szakképesítés ( Kifutó szakképesítés!!! )

A technika rohamos fejlődésének köszönhetően minden szervezetnél szükség van egy olyan emberre, aki profiként foglalkozik a távközlési hálózatokkal, hiszen ezek adják az alapot a külső, valamint a belső kapcsolattartáshoz is.

Az Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető feladata a fizikai hálózatok kiépítése. Ebbe a körbe tartozik a fizikai összeköttetések kiépítése, a kábelek behúzása, a kötések és a végpontok szerelése. A hálózat hibáit képes felismerni, a hibahelyet megkeresni és a hibákat kijavítani. A kiépített hálózathoz csatlakoztatni tudja a végberendezéseket, melyeket üzembe is helyez, az igényeknek megfelelően telepít és beállít.

Az Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető képes:

 • informatikai hálózatokat kiépíteni
 • hagyományos távközlési hálózatokat szerelni
 • optikai hálózatokat szerelni
 • kábelrendezőket telepíteni és konfigurálni
 • hálózatokat mérni, minősíteni
 • hibahelyet detektálni, felismerni
 • kábelhibákat javítani
 • távközlési végberendezéseket, modemeket installálni
 • informatikai eszközöket installálni
 • biztonsági rendszereket beállítani
 • hálózati útvonal konfigurálását, címzések beállítását végezni

Az Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető szakképesítés alapadatai:

 • A szakképesítés azonosító száma: 54 481 03
 • A szakképesítés ágazati besorolása és megnevezése: Távközlés
 • A képzés időtartama iskolai rendszerű szakképzésben: 4+1 év
 • Elméleti képzési idő aránya: 40%
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
 • Az iskolai rendszerű képzésben összefüggő szakmai gyakorlat nincs
 • A szakképzésbe történő belépés feltétele: érettségi végzettség, egészségügyi alkalmassági követelmények nincsenek

 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:

 

Évfolyam

Heti óraszám

Éves óraszám

9. évfolyam

11 óra/hét

396 óra/év

10. évfolyam

12 óra/hét

432 óra/év

11. évfolyam

10 óra/hét

360 óra/év

12. évfolyam

10 óra/hét

310 óra/év

5/13. évfolyam

31 óra/hét

961 óra/év

Összesen:

2459 óra

 

Mit tanul az Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető?

Foglalkoztatás I.: A tantárgy tanításának célja a szakmához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés, valamint az, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt kitölteni.

Témakörei: nyelvtani rendszerezés, nyelvi készségfejlesztés, munkavállalói szókincs

Foglalkoztatás II.: A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.

Témakörei: munkajogi alapismeretek, munkaviszony létesítése, álláskeresés

Információtechnológiai alapok (elmélet, gyakorlat): Az Információtechnológiai alapok tantárgy célja, hogy alapozó információtechnológiai tudást biztosítson a különböző informatikai szakképesítések megszerzéséhez, megadja a belépő szintű IT munkakörök betöltéséhez, illetve az adott irányú alapszintű ipari minősítő vizsga letételéhez szükséges ismereteket.

Témakörei: munka- és környezetvédelmi alapismeretek, bevezetés a számítógépes architektúrákba, szoftverismeret, Információtechnológia biztonság alapjai, biztonságos labor- és eszközhasználat, számítógép összeszerelése, telepítés és konfigurálás, megelőző karbantartás

Hálózati ismeretek I. (elmélet, gyakorlat): A Hálózatok I. tantárgy tanításának célja, hogy a diákok tisztában legyenek az alapvető hálózati fogalmakkal, protokollokkal és technológiákkal, rendelkezzenek egy kisvállalati LAN és WAN hálózat tervezéséhez, megvalósításához és a hálózatfelügyelethez szükséges elméleti háttérrel. Továbbá ismerjék az otthoni, kis- és közepes vállalati hálózatokra, és az internet szolgáltatásokra fókuszálva a hálózatokban szükséges eszközök és alkalmazások telepítésének, üzemeltetésének, valamint a hálózati biztonság és hibaelhárítás elméleti alapjait.

Témakörei: hálózati infrastruktúra, hálózati operációs rendszerek, fizikai és adatkapcsolati réteg feladatai, Ethernet protokoll, hálózati és a szállítási réteg feladatai, protokolljai, IPv4 és IPv6 címzési struktúra, alhálózatok, alkalmazási réteg protokolljai, hálózatbiztonság, kapcsolt helyi hálózatok és VLAN-ok, forgalomirányítási ismeretek, csatlakozás egy hálózathoz, a kapcsoló alap konfigurációja, vezetékes és vezeték nélküli kapcsolódás helyi hálózathoz, IP-címzés a gyakorlatban, biztonságos hálózat kialakítása, forgalomszűrés, IP szolgáltatások a gyakorlatban

Programozás és adatbázis-kezelés (elmélet, gyakorlat): A tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak az elméleti ismereteknek az átadása, valamint az ezekhez tartozó készségeknek a fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót egy egyszerűbb alkalmazás programozására, a megvalósításhoz szükséges algoritmus elkészítésre, a szükséges adattípusok és adatszerkezetek kiválasztására. A tantárgy oktatásának fontos feladata az is, hogy a tanuló problémamegoldó készségét fejlessze. A tantárgy további célja, hogy a kapcsolódó ipari minősítések megszerzésére is felkészítse a tanulókat. A szoftverfejlesztésben meghatározó szerepet játszó hazai cégek szakvéleményét is kikérve a JavaScript, a Java és a C# nyelvek lettek kijelölve ajánlottan oktatott programozási nyelvként.
Az adatbázis-kezelés témakör feladata, hogy elméleti alapozást nyújtson az adatbázis-kezelő rendszerek használatához. Ennek keretében elsősorban az adatbázisok elérésének, lekérdezésének és manipulálásának technikájára koncentrál. Kiemelt jelentőségű az SQL lekérdező nyelv hatékony használatának bemutatása.

Témakörei: bevezetés a programozásba, weboldalak kódolása, programozási nyelv alapjai, JavaScript, programozási típusfeladatok, haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven, adatbázis-kezelő alkalmazások készítése, összefoglaló projektfeladat 

Elektronika: a tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék az elektrotechnikai alapfogalmakat, az áramköri megoldásokat, tisztában legyenek azok törvényszerűségeivel, az elektrotechnikai alkatrészek választékával. Segítse a tanulók áramköri szemléletének kialakulását és fejlesztését. Tegye képessé a tanulókat az elektronikai áramkörök alaptörvényeinek és alapösszefüggéseinek megértésére.

Témakörei: villamos alapfogalmak, egyenáramú hálózatok, villamos erőtér, mágneses erőtér, váltakozó mágneses erőtér, váltakozó áramú hálózatok

Távközlés elektronika (elmélet, gyakorlat): a tantárgy tanításának célja, hogy megismertesse a tanulókkal az elektronikai áramkörök alaptörvényeit, megértse a távközlésben alkalmazott eszközök működését, segítse a tanulók áramköri szemléletének kialakulását és fejlesztését. Tisztában legyen az elektronika alapfogalmaival és tegye képessé a tanulókat az elektronikai áramkörök alaptörvényeinek és alapösszefüggéseinek megértésére. Ismerjék meg az elektronika digitális ágának alapfogalmait, megismerjék a digitális alapáramköröket, melyekből a mai digitális elektronikai eszközök felépülnek. A tanulók ismerjék a távközlésben alkalmazott jelformák alapjait, tulajdonságait.

Témakörei: elektronikai eszközök, erősítő kapcsolások, műveleti erősítők, elektronikus áramkörök, impulzustechnika, logikai alapműveletek, logikai függvények, kódolás alapfogalmai, kombinációs és sorrendi hálózatok, logikai hálózatok építőelemei, villamos jel, zajok és torzítások, energia terjedése vezetéken, modulációk, analóg-digitális átalakítás, egyen- és váltóáramú mérések, szimulációs mérések (TINA), elektronikai eszközök vizsgálata, kombinációs hálózatok vizsgálata, áramkörök vizsgálata, építése, sorrendi hálózatok vizsgálata

Projektmenedzsment (elmélet, gyakorlat): a tanuló megismeri a jellemző informatikai munkaköröket, az informatikai munkakörökre jellemző munkaadói elvárásokat, és a személyes portfólió sajátosságait, és az informatikai álláshelyekkel kapcsolatos információforrásokat. Megismeri a különböző szervezeti típusokat, azok jellemző ügyviteli és információs folyamatait és szabályait, képes az Ügyfélkapun keresztüli ügyintézésre. Megismeri a személyes hatékonyságnövelés, időgazdálkodás alapjait, megismer a saját feladatai tervezésére, súlyozására, nyomon követésére alkalmas módszereket. Elsajátítja a projektmenedzsment alapismereteket, felkészül arra, hogy tevékenységét projekt keretek között végezze. Képes pályázatok megírására és menedzselésére.

Témakörei: szervezeti felépítés, munkaszervezés, a szervezet működését támogató szoftverek, projektmenedzsment alapjai, projektirányítás számítógéppel, projektterv létrehozása

Hálózatépítés: a tantárgy tanításának a célja, hogy a diákok megismerjék a távközlési hálózatok kiépítési lehetőségeit, struktúráját, alkalmazási körét. Képesek legyenek a vezetékes hálózatok működését megérteni, alkalmazásukhoz a legmegfelelőbb kiépítést választani. Ismerjék meg a vezetékes hálózatok tulajdonságait, átviteli paramétereit. Cél továbbá, hogy megismerjék a hálózatépítés technológiáit és azok előírásait. Tisztában legyenek a hálózatos beruházás témakörével, ismerjék annak folyamatát és szereplőinek feladatait.

Témakörei: hálózati megoldások, vezetékelmélet, alépítmények kialakítása, földalatti hálózat építése, légkábelek építése, beltéri hálózatok, beruházás folyamata

IT hálózatok (elmélet, gyakorlat): A tantárgy tanításának célja, hogy az IT hálózatok tantárgy keretein belül megszerzett elméleti ismereteket a gyakorlatban alkalmazzák. Legyenek képesek WAN-os környezetben kapcsolatokat kialakítani, konfigurálni, azok hibáit elhárítani. Legyenek képesek vezeték nélküli LAN kialakítására és hibáinak elhárítására, alapvető mérések elvégzésére. Ismerjék a vezeték nélküli WAN kapcsolatok kiépítésének lehetőségeit. Legyenek képesek vezeték nélküli WAN kapcsolatokat beállítani. Legyenek képesek LAN környezetben VoIP megoldást megvalósítani.

Témakörei: WAN technológiák és kapcsolatok, haladó szintű dinamikus forgalomirányítás, vezeték nélküli hálózatok: WLAN és WWAN, VoIP, IT hálózatbiztonság

Optikai hálózatok: a tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék az optikai távközlésben alkalmazott eszközök felépítését, működését, az ebből kialakított berendezések típusait, jellemzőit és az optikai hálózatkiépítés előírásait.

 

Témakörei: fénytávközlés alapjai, passzív optikai eszközök, aktív optikai eszközök, optikai hálózatok, optikai rendszerek

Hálózatszerelés gyakorlat: a tanulók ismerjék meg a lehetséges kiépítési és szerelési eljárásokat, képesek legyenek önállóan elvégezni a hálózatok kiépítését, szerelését és minősítését. Képesek legyenek továbbá a hibákat megkeresni és kijavítani, a hálózatokat üzemeltetni.

Témakörei: munkavédelmi előírások, optikai kábelek előkészítése, vezetés, behúzása, optikai kötéslezárók szerelése, optikai kábelek kötése, strukturált hálózatok építése, koaxiális hálózatok építése, építések, szerelések dokumentálása

Hálózatmérés gyakorlat: a gyakorlat célja a hálózatok minősítési eljárásainak megismerése, a méréstechnológiák elsajátítása. Cél, hogy a tanuló biztonsággal tudja kezelni a berendezéseket és a műszereket, alapvető jártasságra tegyen szert mind a rézalapú, mind pedig az optikai hálózatok minősítése terén.

Témakörei: munkavédelmi előírások, szimmetrikus kábelek mérése, koaxiális kábelek mérése, optikai hálózatok mérése, hálózatok üzemeltetés fenntartási mérései, optikai berendezések mérései, hibakeresés, javítás, mérések dokumentálása

A szakképesítéssel betölthető munkakörök:

 • Hálózatoperátor
 • Számítógép telepítő
 • Számítógéphálózat üzemeltető
 • Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető
 • Számítógépes hálózati technikus
 • Hírközlési hálózat üzemeltető technikus
 • Kábeltelevíziós-hálózat üzemeltető
 • Távközlési hálózat építő
 • Telefonvonal-szerelő
 • Telefonvonal-telepítő
 • Informatikai hálózati rendszertelepítő

Továbbtanulási lehetőségek:

Az infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető szakképesítés megfelelő alapot nyújt mind távközlési, mind informatikai felsőfokú szakképesítés, vagy szakirányú diploma megszerzéséhez.

Iskolánk az idei évben is részt vesz a  Pénzügyi és Vállalkozói Témahét (Pénz7) programjaiban.

Eseménynaptár

Október 2021
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Következő események

Nyílt Napok a Gépipariban
2021 november 03
Nyílt Napok a Gépipariban
2021 november 03

Kövess minket közösségi oldalainkon:

 

1%
Kérjük adójának 1%-ával támogassa az iskolai alapítvány működését.

Az  iskolai alapítvány tevékenységéről ide kattintva kaphat további információt.