CAD-CAM informatikus

Szakképzés megnevezése: CAD-CAM informatikus ( Kifutó szakképesítés!!! )

Szakképzés azonosítója: 54 481 01

A mai gazdaságok fontos szereplője a gépipar. Az köznapi élet minden területén találkozhatunk gépiparban előállított termékekkel. Az ajtókilincstől a repülőgépig sok-sok termék előállítása történik különböző gépipari eljárásokkal. A folyamatos fejlesztéseknek és a változó fogyasztói elvárásoknak köszönhetően az előállítandó alkatrészek, berendezések száma folyamatosan bővül, a termékek életciklusa lerövidül. A termelő üzemekkel szemben elvárás, hogy szükség esetén gyorsan és problémamentesen tudja bevezetni az új termékek gyártását. A gyors átállás megvalósításában segítenek a különböző tervezési és termelési feladatokat segítő szoftverek. A CAD-CAM informatikus feladata, hogy a megfelelő szoftverek használatával segítse, kiegészítse a mérnökök tervező tevékenységét, illetve tervezze, szimulálja a termék előállításához szükséges technológiai folyamatokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 •  számítógépet kezelni, üzemeltetni
 •  munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységeket végezni
 •  alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni
 •  projekteket tervezni, nyomon követni és értékelni
 •  alkatrészrajzot, összeállítási rajzot értelmezni
 •  az alkalmazott CAD szoftvert üzemeltetni
 •  2D műszaki rajzot készíteni CAD szoftverrel
 •  3D alkatrészmodellt készíteni parametrikus CAD környezetben
 •  3D összeállítást készíteni parametrikus CAD környezetben
 •  összeállítási rajzot készíteni CAD szoftverrel
 •  az alkalmazott CAM szoftvert üzemeltetni
 •  két és háromtengelyes megmunkálást tervezni CAM szoftverrel
 •  megmunkálást szimulálni, a szimuláció alapján korrekciót végezni
 •  technológiai dokumentációt készíteni
 •  a szimuláció alapján az esetleges javításokat elvégezni
 •  a CAM szoftverrel posztprocesszált CNC programot megmunkálógépre illeszteni
 •  két- és háromtengelyes megmunkáláshoz CNC programot készíteni
 •  két- és háromtengelyes CNC szerszámgépet kezelni
 •  geometriai mérési feladatokat elvégezni

 

A CAD-CAM informatikus szakképesítés alapadatai:

 • A képzés időtartama iskolai rendszerű szakképzésben: 4+1 év
 • Elméleti képzési idő aránya: 40%
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
 • Az iskolai rendszerű képzésben összefüggő szakmai gyakorlat nincs
 • A szakképzésbe történő belépés feltétele: érettségi végzettség, egészségügyi alkalmassági követelmények nincsenek

A CAD-CAM informatikus képzés szakmához kapcsolódó tantárgyai:

Foglalkoztatás I.: A tantárgy tanításának célja a szakmához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés, valamint az, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt kitölteni.

Témakörei: nyelvtani rendszerezés, nyelvi készségfejlesztés, munkavállalói szókincs

Foglalkoztatás II.: A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.

Témakörei: munkajogi alapismeretek, munkaviszony létesítése, álláskeresés

Információtechnológiai alapok (elmélet, gyakorlat): Az Információtechnológiai alapok tantárgy célja, hogy alapozó információtechnológiai tudást biztosítson a különböző informatikai szakképesítések megszerzéséhez, megadja a belépő szintű IT munkakörök betöltéséhez, illetve az adott irányú alapszintű ipari minősítő vizsga letételéhez szükséges ismereteket.

Témakörei: munka- és környezetvédelmi alapismeretek, bevezetés a számítógépes architektúrákba, szoftverismeret, Információtechnológia biztonság alapjai, biztonságos labor- és eszközhasználat, számítógép összeszerelése, telepítés és konfigurálás, megelőző karbantartás

Hálózati ismeretek I. (elmélet, gyakorlat): A Hálózatok I. tantárgy tanításának célja, hogy a diákok tisztában legyenek az alapvető hálózati fogalmakkal, protokollokkal és technológiákkal, rendelkezzenek egy kisvállalati LAN és WAN hálózat tervezéséhez, megvalósításához és a hálózatfelügyelethez szükséges elméleti háttérrel. Továbbá ismerjék az otthoni, kis- és közepes vállalati hálózatokra, és az internet szolgáltatásokra fókuszálva a hálózatokban szükséges eszközök és alkalmazások telepítésének, üzemeltetésének, valamint a hálózati biztonság és hibaelhárítás elméleti alapjait.

Témakörei: hálózati infrastruktúra, hálózati operációs rendszerek, fizikai és adatkapcsolati réteg feladatai, Ethernet protokoll, hálózati és a szállítási réteg feladatai, protokolljai, IPv4 és IPv6 címzési struktúra, alhálózatok, alkalmazási réteg protokolljai, hálózatbiztonság, kapcsolt helyi hálózatok és VLAN-ok, forgalomirányítási ismeretek, csatlakozás egy hálózathoz, a kapcsoló alap konfigurációja, vezetékes és vezeték nélküli kapcsolódás helyi hálózathoz, IP-címzés a gyakorlatban, biztonságos hálózat kialakítása, forgalomszűrés, IP szolgáltatások a gyakorlatban

Programozás és adatbázis-kezelés (elmélet, gyakorlat): A tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak az elméleti ismereteknek az átadása, valamint az ezekhez tartozó készségeknek a fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót egy egyszerűbb alkalmazás programozására, a megvalósításhoz szükséges algoritmus elkészítésre, a szükséges adattípusok és adatszerkezetek kiválasztására. A tantárgy oktatásának fontos feladata az is, hogy a tanuló problémamegoldó készségét fejlessze. A tantárgy további célja, hogy a kapcsolódó ipari minősítések megszerzésére is felkészítse a tanulókat. A szoftverfejlesztésben meghatározó szerepet játszó hazai cégek szakvéleményét is kikérve a JavaScript, a Java és a C# nyelvek lettek kijelölve ajánlottan oktatott programozási nyelvként.
Az adatbázis-kezelés témakör feladata, hogy elméleti alapozást nyújtson az adatbázis-kezelő rendszerek használatához. Ennek keretében elsősorban az adatbázisok elérésének, lekérdezésének és manipulálásának technikájára koncentrál. Kiemelt jelentőségű az SQL lekérdező nyelv hatékony használatának bemutatása.

Témakörei: bevezetés a programozásba, weboldalak kódolása, programozási nyelv alapjai, JavaScript, programozási típusfeladatok, haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven, adatbázis-kezelő alkalmazások készítése, összefoglaló projektfeladat 

CAD alapok

Computer Aided Design - Számítógéppel segített tervezés

A tantárgy tanításának alapvető célja, hogy képessé tegye a tanulókat a műszaki kommunikáció meghatározó részének, a műszaki ábrázolásnak megértésére, alkalmazására. Fejlessze a térbeli tájékozódást, a térlátást, kialakítsa a tanulókban azt a képességet, amely lehetővé teszi a műszaki rajzon ábrázolt termék elképzelését, az adott alkatrész vagy szerkezetsíkbeli ábrázolását (pl.: műhelyrajz, összeállítási rajz).

A tanulók ismerjék meg a gépiparban alkalmazott szabványos jelölés rendszereket (egyszerűsített jelképes ábrázolás), illetve képesek legyenek alkalmazni az egyszerűsítési szabályokat műszaki rajz készítésekor.

A műszaki dokumentációk készítéséhez a tanulóknak el kell sajátítaniuk korszerű vektor grafikus (síkbeli vetületek) és parametrikus (térbeli testmodellek) tervező szoftverek használatát. A szoftverek segítségével legyenek képesek olyan számítógépes műszaki dokumentáció készítésére, amely alapján az egyes alkatrészek gyártása tervezhető.

 

CAM alapok

Computer Aided Manufacturing - Számítógéppel segített gyártás

A tanuló ismerje meg a forgácsleválasztás elméletét és a gépipar területén alkalmazott forgácsoló alapeljárásokat, azok jellemző mozgásviszonyait, illetve az adott eljárással létrehozható felületeket. Ismerjék meg a szabványok, táblázatok használatát, a műszaki rajzok alapján képesek legyenek kiválasztani a megfelelő technológiai folyamatot. Katalógus alapján válasszon szerszámot és határozza meg a technológiai adatokat a kiválasztott megmunkálási eljáráshoz. Készítse el a gyártáshoz szükséges technológiai dokumentációkat (pl.: műveleti sorrendterv, műveletterv).

A megfelelő technológia kiválasztásához elengedhetetlen, hogy a tanuló megismerje az iparban használt anyagok tulajdonságait.

A megfelelő alapismeretek elsajátítása után a tanulóknak korszerű terméktervezési-termékgyártási szoftverek segítségével kell a gyártáshoz szükséges szerszámokat kiválasztani és a technológiai adatokat meghatározni. A CAM szoftver segítségével a tényleges gyártáshoz szükséges CNC programok is létrehozhatók. A modern CAM szoftverek testmodellek (parametrikus CAD tervezés) alapján képesek meghatározni a technológiai lépéseket és a gyártáshoz szükséges szerszámokat, adatokat.

 

CNC gépkezelés, programozás

A CNC gépek kezeléséhez elengedhetetlen a hagyományos forgácsoló eljárások gyakorlati elsajátítása. A tanulóknak gyakorlati foglalkozások során meg kell ismerniük az alapvető kézi forgácsoló eljárásokat, a legelterjedtebben alkalmazott forgácsoló szerszámgépek kezelését.

A CNC szerszámgépeknél a gyártási folyamat során az irányítás program segítségével történik. A gépek kezeléséhez, irányításához a tanulóknak meg kell ismerniük a CNC programok felépítését és utasításait. A tanulónak alkatrészrajz alapján önállóan kell megírnia a szerszámgép irányítását vezérlő programot.

A forgácsolási technológiák és a CNC programozás mellett a tanulóknak meg kell ismerniük a számítógéppel vezérelt szerszámgépek kezelését. A gép felépítése mellett el kell sajátítani a munkadarab és a szerszámok bemérését, a programbevitelt. A programok ellenőrzéséhez a CNC szerszámgépek több tesztelési lehetőséget biztosítanak. Ha a program megfelelő, a tanulónak le kell gyártania az alkatrészt.

 

Elhelyezkedési lehetőségek:

Nagyon sok gépipari tevékenységet folytató cégnek problémát okoz, hogy nehezen találnak gépészmérnököt. Az ilyen cégeknek nagy segítséget jelent, ha a gyártási folyamatok megtervezését egy CAD-CAM informatikus el tudja végezni.

 

Továbbtanulási lehetőségek:

A magas óraszámban tanított informatikai és gépészeti képzés megfelelő alapot biztosít, hogy  gépészmérnöki vagy informatikus mérnöki területen tanuljon tovább a tanuló.

Iskolánk az idei évben is részt vesz a  Pénzügyi és Vállalkozói Témahét (Pénz7) programjaiban.

Eseménynaptár

Október 2021
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Következő események

Nyílt Napok a Gépipariban
2021 november 03
Nyílt Napok a Gépipariban
2021 november 03

Kövess minket közösségi oldalainkon:

 

1%
Kérjük adójának 1%-ával támogassa az iskolai alapítvány működését.

Az  iskolai alapítvány tevékenységéről ide kattintva kaphat további információt.